เงื่อนไขการค้นหา

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน

ประเภท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา งบประมาณ วันที่ประกาศ
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ระบบสาธารณูการวิทยาเขตพัทลุง)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 74,742,100.00 15 มีนาคม 2566
2 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดซื้อชุดผลิตอาหารแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 850,000.00 3 มีนาคม 2566
3 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดซื้อชุดผลิตอาหารแห้งแบบผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 850,000.00 3 มีนาคม 2566
4 จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00 8 กุมภาพันธ์ 2566
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2565 ณ Disted College รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 949,000.00 31 มกราคม 2566
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,000,000.00 30 มกราคม 2566
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 780,000.00 30 มกราคม 2566
8 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,850,000.00 26 มกราคม 2566
9 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่ฟาร์มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,150,000.00 24 มกราคม 2566
10 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,000,000.00 12 มกราคม 2566
11 ครุภัณฑ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,220,000.00 9 มกราคม 2566
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและควาปลอดภัย)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1,804,020.00 9 มกราคม 2566
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 18 รายการ)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,462,000.00 30 พฤศจิกายน 2565
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 607,500.00 28 พฤศจิกายน 2565
15 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,071,000.00 28 พฤศจิกายน 2565
16 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WI-FI
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,930,000.00 28 พฤศจิกายน 2565
17 จัดซื้อจอ LED พร้อมติดตั้ง
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,725,500.00 22 พฤศจิกายน 2565
18 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ คณะมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1,579,400.00 22 พฤศจิกายน 2565
19 จัดซื้อระบบเสียงห้องประชุมอาคารเรียนรวม (MF1200)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800,000.00 21 พฤศจิกายน 2565
20 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมอาคารบริหารและสำนักงานกลาง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,850,000.00 21 พฤศจิกายน 2565
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,262,200.00 21 พฤศจิกายน 2565
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์พื้นฐานด้านเคมีอาหาร)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,939,500.00 21 พฤศจิกายน 2565
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์เคมีวิเคราะห์ด้านอาหาร)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,599,000.00 21 พฤศจิกายน 2565
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดผลิตอาหารแห้งแบบผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 998,300.00 21 พฤศจิกายน 2565
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดผลิตอาหารแห้งแบบผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 850,000.00 21 พฤศจิกายน 2565
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,700,000.00 21 พฤศจิกายน 2565
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,031,480.00 11 พฤศจิกายน 2565
28 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 กิโลโวล์แอมป์ พร้อมติดตั้งประจำอาคารหอเปรมดนตรี
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 8,000,000.00 10 พฤศจิกายน 2565
29 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอาคารเรียนรวม
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,000,000.00 10 พฤศจิกายน 2565
30 ซื้อสารเคมีเพื่อการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,420,000.00 4 พฤศจิกายน 2565
31 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1,930,000.00 3 พฤศจิกายน 2565
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการทัวร์โครงการศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,400,000.00 26 ตุลาคม 2565
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,000,000.00 21 ตุลาคม 2565
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,136,000.00 21 ตุลาคม 2565
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์รองรับการเรียนการสอนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 34 รายการ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,855,000.00 21 ตุลาคม 2565
36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ จำนวน 7 รายการ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,150,000.00 17 ตุลาคม 2565
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์และเทคโนโลยียาง จำนวน 2 ชุด
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,850,000.00 17 ตุลาคม 2565
38 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะนิติศาสตร์
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 12,000,000.00 11 ตุลาคม 2565
39 จัดซื้อครุภัณฑ์สาชาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,513,000.00 10 ตุลาคม 2565
40 จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 10 ตุลาคม 2565
41 จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00 10 ตุลาคม 2565
42 วงจรระบบอินเทอร์เน็ต (เส้นทาง ๒) วงจรเช่าชนิด Metro LAN ขนาดความเร็วที่ ๕๐๐ Mbps. จำนวน ๑ วงจร เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีเฉพาะเจาะจง 187,464.00 5 ตุลาคม 2565
43 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา (ครั้งที่ 2)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 27,700,000.00 5 ตุลาคม 2565
44 เช่าวงจรระบบอินเทอร์เน็ต (เส้นทาง 1) วงจรเช่าชนิด Metro LAN ขนาดความเร็วที่ 2 Gbps. จำนวน ๑ วงจร เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีเฉพาะเจาะจง 410,880.00 5 ตุลาคม 2565
45 โครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 8,000,000.00 29 กันยายน 2565
46 รถบัสโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00 21 กันยายน 2565
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (ประเภทอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 900,000.00 13 กันยายน 2565
48 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 35,000,000.00 31 สิงหาคม 2565
49 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,600,000.00 25 สิงหาคม 2565
50 จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานรองรับการย้ายสำนักงานใหม่ ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 17,448,400.00 24 สิงหาคม 2565
51 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 24 สิงหาคม 2565
52 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 607,500.00 23 สิงหาคม 2565
53 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 582,000.00 23 สิงหาคม 2565
54 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 กิโลโวล์แอมป์ พร้อมติดตั้งประจำอาคารหอเปรมดนตรี
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 8,000,000.00 19 สิงหาคม 2565
55 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิตฯ)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,600,000.00 9 สิงหาคม 2565
56 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,200,000.00 3 สิงหาคม 2565
57 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27,700,000.00 1 สิงหาคม 2565
58 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,400,000.00 1 สิงหาคม 2565
59 จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 904,000.00 27 กรกฎาคม 2565
60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าหอพักอินทนิล 6 )
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 959,200.00 27 กรกฎาคม 2565
61 โครงการปรับปรุงอาคารดุริยางคศาสตร์ (อาคาร 10)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,000,000.00 27 กรกฎาคม 2565
62 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รองรับการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 700,000.00 21 กรกฎาคม 2565
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,354,000.00 6 กรกฎาคม 2565
64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,380,000.00 6 กรกฎาคม 2565
65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 980,000.00 6 กรกฎาคม 2565
66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,308,000.00 6 กรกฎาคม 2565
67 โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29,870,000.00 6 มิถุนายน 2565
68 จ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิธีคัดเลือก 2,900,000.00 23 พฤษภาคม 2565
69 จ้างบริการทัวร์โครงการศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 20 พฤษภาคม 2565
70 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,300,000.00 20 พฤษภาคม 2565
71 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Windows License (campus Agreement)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800,000.00 5 เมษายน 2565
72 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,272,500.00 24 มีนาคม 2565
73 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนโรงเรียนสาธิต
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,768,200.00 22 มีนาคม 2565
74 ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 22 มีนาคม 2565
75 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 15 มีนาคม 2565
76 คู่มือการศึกษา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 7 มีนาคม 2565
77 ปกปริญญาบัตร
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 7 มีนาคม 2565
78 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,175,000.00 7 มีนาคม 2565
79 จัดจ้างปรับปรุงอาคารดุริยางคศาสตร์ (อาคาร 10)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,000,000.00 7 มีนาคม 2565
80 จัดจ้างออกแบบอาคารจัดเก็บเอกสารและบริหารจัดการพัสดุกลาง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีคัดเลือก 2,000,000.00 7 มีนาคม 2565
81 จัดจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,456,000.00 7 มีนาคม 2565
82 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 904,000.00 7 มีนาคม 2565
83 โครงการจัดจ้างทำเครื่องแบบนิสิตประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีเฉพาะเจาะจง 314,700.00 3 มีนาคม 2565
84 โครงการเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,300,000.00 17 กุมภาพันธ์ 2565
85 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 531,400.00 14 กุมภาพันธ์ 2565
86 ครุภัณฑ์รองรับการเรียนการสอนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 478,000.00 1 กุมภาพันธ์ 2565
87 ก่อสร้างระบบสาธารณูปการวิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28,323,000.00 7 ธันวาคม 2564
88 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 720,000.00 17 พฤศจิกายน 2564
89 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 720,000.00 17 พฤศจิกายน 2564
90 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,970,000.00 2 พฤศจิกายน 2564
91 ประกวดราคาจ้างการเตรียมการเพื่อขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ด้านวิเคราะห์โปรตีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,574,460.00 2 พฤศจิกายน 2564
92 ประกวดราคาจ้างการเตรียมการเพื่อขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ด้านวิเคราะห์โปรตีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,574,460.00 2 พฤศจิกายน 2564
93 ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,079,000.00 29 ตุลาคม 2564
94 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 25 ตุลาคม 2564
95 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้ากำลัง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 25 ตุลาคม 2564
96 ครุภัณฑ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,054,000.00 25 ตุลาคม 2564
97 ม่านบังแสง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,100,000.00 25 ตุลาคม 2564
98 จัดซื้อครุภัณฑ์รองรับการเรียนการสอนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 รายการ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,369,000.00 21 ตุลาคม 2564
99 จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ชุมชน
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2,275,000.00 7 ตุลาคม 2564
100 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,600,000.00 17 กันยายน 2564
101 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับทางวิศวกรรม
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00 17 กันยายน 2564
102 จัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,100,000.00 31 สิงหาคม 2564
103 ซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 8 รายการ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,436,000.00 31 สิงหาคม 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมชั้นสูง จำนวน 1 รายการ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,970,000.00 31 สิงหาคม 2564
105 ปรับปรุงห้อง SC2311 และ SC2310 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 860,000.00 18 สิงหาคม 2564
106 จ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิธีคัดเลือก 25,500,000.00 16 ตุลาคม 2563
107 จัดจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 630,000,000.00 2 มีนาคม 2563
108 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 8,000,000.00 1 มกราคม 2443
109 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,070,600.00 1 มกราคม 2443